BANNER DSA new1  

ພະແນກຄູ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຫ້ອງ 110, ໂທ: 021 217787 ແຟັກ: 021 265094

ມີ ພະນັກງານທັງໝົດ 07 ທ່ານ.

 ທ່ານ ແສງອາລຸນ ແກ້ວໃສ  ຫົວໜ້າພະແນກ 
 ທ່ານ ນາງ ພອນວິໄລ ສີປະເສີດ  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 
 ທ່ານ ນາງ ສົມດາລີ ຜາຍປະດິດ  ວິຊາການ 
 ທ່ານ ເຫວດປານີ ສີວົງໄຊ  ວິຊາການ
 ທ່ານ ຕະວັນສາຍ ເປີງຍອດຮຸ່ງ  ວິຊາການ 
 ທ່ານ ສົມປະສົງ ສີພັນທອງ  ວິຊາການ 
 ທ່ານ ສຸວິດາພອນ ໂງ່ນວໍຣະລາດ  ວິຊາການ 
ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມີ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
  • ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ ແລະ ສ້າງ ແຜນພັດທະນາວຽກງານ ພາຍໃນພະແນກ;
  • ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມ ໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຕິດຕາມແຜນພັດທະນາວຽກງານກິດຈະການນັກສຶກສາ ແລະ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານກິດຈະການນັກສຶກສາ;
  • ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງນັກຮຽນ,ນັກສຶກສາ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ໄປສຶກສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ທີ່ສຶກສາ ຢູ່ ສປປ ລາວ;
  • ສັງລວມສະຖິຕິ ນັກຮຽນ,ນັກສຶກສາ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ໄປສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ນັກສຶກສາກັບຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ທີ່ສຶກສາ ຢູ່ ສປປ ລາວ;
  • ສຶກສາວິໄຈທ່າອ່ຽງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການສຶກສາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານພາຍໃນປະເທດ ແຕ່ລະໄລຍະ;
  • ແນະນຳ ແລະ ຕິດຕາມ ການລົງທະບຽນ ຊອກວຽກເຮັດງານທຳຂອງນັກສຶກສາ ກັບຈາກຕ່າງປະເທດ;
  • ​ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມ;
  • ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກ ແລະ ສູນ ພາຍໃນກົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ;
  • ກວດກາ, ຕິດ​ຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານພາຍໃນພະແນກ ໃຫ້ຄະນະກົມ ແລະ ຂັ້ນເທິງຊາບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
  • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ​ຄະນະກົມ.

Print