Written by Super User. Posted in ພະແນກບໍລິຫານ

ຫ້ອງ 110, ໂທ: 021 265094, ແຟັກ: 021 265094

ມີ ພະນັກງານທັງໝົດ 06 ທ່ານ.

 ທ່ານ ຄຳຈັນ ເພັງບັນທະວົງ   ຫົວໜ້າພະແນກ 
 ທ່ານ ນາງ ທິບພະສົງ ຄຳສຸກຖາວົງ   ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 
 ທ່ານ ສຸລິເດດ ຫຼວງໄຊ   ວິຊາການ 
 ທ່ານ ນາງ ຄານສະຫວັນ ສະເຫຼີມສັກ   ວິຊາການ 
 ທ່ານ ນາງ ສົມພາວັນ ເພັດມີໄຊ   ວິຊາການ 
 ທ່ານ ນາງ ຕ້ອຍ ສົງກາ   ວິຊາການ 

managerment

Print